Dokument elektroniczny

Najszybsza metoda kontaktu

e-dokument

Inaczej mówiąc dokument elektroniczny (e-dokument) to dane które można zapisać na dowolnym nośniku, który można otwierać, edytować oraz zapisywać przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o „informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne”, zawiera następujące definicje: „dokument elektroniczny – stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych” Nośnikiem danych jest materiał lub jakieś urządzenie informatyczne, które służy do przechowywania, odczytywania i zapisywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej. Mówiąc precyzyjniej dokumentem elektronicznym są informację składające się na plik komputerowy, zapisywany przy pomocy dowolnego programu, który może edytować obraz, tekst, dźwięk i może być odczytywany za pomocą właściwego oprogramowania. Continue reading

Dokument binarny

Dokument binarny zwany również dokumentem cyfrowym, lub dokumentem elektronicznym – jest to zbiór danych cyfrowych zapisanych na dowolnym nośniku, uporządkowany w określonej strukturze wewnętrznej. Ciekawym określeniem dokumentu elektronicznego jest definicja sformułowana przez polskie prawo: “Dokumentem jest każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest wiązane określone prawo albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”.

Istnieją trzy główne elementy dokumentu elektronicznego:

Continue reading

Dokument cyfrowy

Dokumenty elektroniczne – o pokrewnej nazwie: dokument cyfrowy, dokument binarny – to dokument zapisany w pamięci komputera w postaci cyfrowej. Dokument ten jest w postaci pliku tekstowego, graficznego, itp. Ustawa definiuje dokument elektroniczny jako zbiór danych uporządkowanych i zapisanych na informatycznym nośniku danych, który to z kolei jest urządzeniem do zapisywania, przechowywania i udostępniania tychże danych w postaci cyfrowej.

Podział dokumentów elektronicznych:

Continue reading